په کتابتون کې

کتابتون د افغانستان او نړۍ د مشهورو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي شخصیتونو د یادګارونو د پاڼو خپرولو لپاره یوه کړکۍ ده، چې د لومړي ځل لپاره راڅرګندیږي. دا یادګارونه، په ترتیب سره د شفاهي تاریخ په بڼه خپریږي، او د دوی د خپرولو موخه د تاریخ لیکل او د راتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې کول دي.

 

وروستی

دا هرڅه به په لنډه و ګڼه بڼه د «ښیښې» په یوتیوب کانال کې زېرمه کیږي؛ خو لیکلې او بشپړه بڼه به یې په نورو ټولیزو رسنیو کې په عامه او پراخه توګه د ښيښې اورېدونکیو او لوستونکیو ته ترمخ اېښوول کیږي

موږ په ټولنیزو شبکو کې تعقیب کړئ