د کابل او هرات اختلافات زموږ د ماتې سبب شول

له جنرال محمد ظاهر عظیمي سره د شیشه میډیا خبرې اترې د شفاهي تاریخ پاډکاست مرکه کوونکی: فردوس کاوش...

Read More