All

Popular

قصه‌ی ریش و موی سپید

در گفت‌وگو با عزیز رویش رویش: بینندگان عزیز شیشه ‌مدیا سلام. در این برنامه مسافر را با خود داریم....

All

Latest
  • At Sheesha
  • At Library
  • stories
  • Oral History

 از طبابت تا وزارت معارف

مصاحبه با ابراهیم شینواری مصاحبه‌کننده: عزیز رویشمترجم: صدیق‌الله دقیق مقدمه: دوستان عزیز در شیشه...

سردار جهانی,قسمت 55

سردار جهانی رویش: مجموع دورانی که شما در زندان پلچرخی بودید، چیزی در حدود 17 یا 18 روز دوام داشت....