شاگرد زندگی

اگر این سه چیز یعنی روزگار، سرنوشت و زندگی به دست خودم می‌بودند به آنها جسم می‌دادم؛ سرنوشت مکتبم،...

Read More

زندگی من

زندگی با بدی‌ها و خوبی‌هایش زیباست؛ حتی اگر یک روز تکرار هر روز ما باشد، باز هم لذت و جای خودش را...

Read More