انحراف از کنفرانس بُن شروع شد! قسمت 2

فردوس: در ادامه‌ی گفت‌وگوی ما، به نقش شما در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ می‌پردازیم. شما در آن...

Read More