تماس با ما

 ما چهره ها، چهره ها و حقایق را برای انعکاس در شیشه  خود انتخاب می کنیم. اما مردم و واقعیت ها بازتابی آزاد و مستقل دارند. از شیشا می توان یک آینه ساخت، صفحه ای که تصویر یک فرد را برای خودش منعکس می کند، نه برای دیگران.

شخص با قضاوت خود واقعی خود تصویر خود را در آینه می یابد و قضاوت شخص در مورد خود واقعی خود اساس ارزشی است که ما به عنوان اخلاق انسانی یا وجدان اخلاقی گرامی می داریم.

 

ایمیل: info@sheeshamedia.com

تماس

10 + 8 =