شفاهي تاریخ

دا هرڅه به په لنډه و ګڼه بڼه د «ښیښې» په یوتیوب کانال کې زېرمه کیږي؛ خو لیکلې او بشپړه بڼه به یې په نورو ټولیزو رسنیو کې په عامه او پراخه توګه د ښيښې اورېدونکیو او لوستونکیو ته ترمخ اېښوول کیږي

موږ په ټولنیزو شبکو کې تعقیب کړئ