په شیشه کې

«په ښیښه کې» د «ښيښې» د خبرو اترو لړۍ د هېواد د سیاسي، فرهنګي او مدني ډګرونو له مطرحو څېرو سره پیلیږي. په دې خپرونه  کې پنځګرو او فعالو هېوادوالو او هغوی، چې په ګډه «ښيښه» کې له موږ سره راڅرګندیږي، بلنه ورکوو، چې په «ښيښه» کې وغږیږي.

وروستی

دا هرڅه به په لنډه و ګڼه بڼه د «ښیښې» په یوتیوب کانال کې زېرمه کیږي؛ خو لیکلې او بشپړه بڼه به یې په نورو ټولیزو رسنیو کې په عامه او پراخه توګه د ښيښې اورېدونکیو او لوستونکیو ته ترمخ اېښوول کیږي

موږ په ټولنیزو رسنیو کې تعقیب کړئ