د مسافر کیسه

مرکه: عزیز رویش بیا لیکنه: نعمت رحیمي سمون: عزیز روِيش پښتو ايډيټ: صديق دقيق رویش: د شیشه میډیا...

Read More